De aansprakelijkheidsstelling; afwegingen van de ontvanger

Zowel bij tijdige als niet tijdige melding kan er sprake zijn van een aansprakelijkheidsstelling door de ontvanger. Bij een tijdige melding wordt het voor de ontvanger moeilijk om de aansprakelijkheidsstelling ook daadwerkelijk te realiseren. De ontvanger moet in dat geval bewijzen, aantonen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan de melding. En dat het niet betalen van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Door de zware bewijslast voor de ontvanger zal deze hier niet gauw in slagen. Er moet worden gedacht aan fraudegevallen, een onbehoorlijke taak vervulling en wanbestuur. Een onbehoorlijke taakvervulling wordt niet zomaar als bewezen gezien. Het moet tussen “kennelijk evident” zijn dat dit het geval is. Verkeerde beslissingen nemen, fouten maken en dergelijke valt daar niet onder. Een twijfel geval is bijvoorbeeld als een ondernemer contracten afsluit in de wetenschap dat hier nooit voor kan worden betaald. Een niet tijdig gedeponeerde jaarrekening kan ook een aanwijzing zijn. Een goede omschrijving is misschien het uitgangspunt dat als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier zou hebben gehandeld er sprake kan zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Het is daarom voor de ontvanger makkelijker om een ondernemer aansprakelijk te stellen als deze niet tijdig heeft gemeld. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat de ontvanger een ondernemer waarvan hij vermoed dat deze bijvoorbeeld gefraudeerd heeft, maar dit niet kan bewijzen door de zware bewijslast, laat lopen. Terwijl hij een ondernemer, waarvan de ontvanger weet dat deze zich altijd keurig heeft gedragen, wel aansprakelijk stelt. Het verschil is het wel of niet tijdig melden. Tot op heden is het standpunt dat het niet melden op zich zelf staat. En dat de sanctie die daaruit voortvloeit los staat van het wel of niet daadwerkelijk aansprakelijk zijn voor de schulden.

De ontvanger zal, nadat besloten is tot aansprakelijkheidsstelling een aangetekende brief sturen naar de ondernemer waarin hij mededeelt, dat over zal worden gegaan tot aansprakelijkheidsstelling. De ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld om zich te verweren binnen de gestelde termijn. De ondernemer moet tijdig reageren, maar kan volstaan met de mededeling dat hij bezwaar maakt en later zal motiveren. Volledig motiveren van het bezwaar binnen de termijn kan natuurlijk ook. Hiervoor is al aangegeven dat een motivatie op een voor ieder gevoelsmatige logische gronden vaak juist leidt tot het doorzetten van de aansprakelijkheidsstelling.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *