Voor ondernemingen is de BV een veel voorkomende rechtsvorm. Een van de redenen om het bedrijf in een BV uit te oefenen is de bescherming die de besloten vennootschap biedt aan het privé vermogen van de ondernemer. Veel ondernemers denken dan ook dat zij, in het geval van een faillissement, niet in privé kunnen worden aangesproken tenzij er sprake is van wanbeleid. Een weldenkend ondernemer beseft dat als hij/zij door bijvoorbeeld hoge privé opnamen het bedrijf ten gronde richt, dit als wanbeleid kan worden aangemerkt. Dit is inderdaad het geval als het gaat om andere crediteuren dan de belastingdienst. De belastingdienst heeft namelijk de mogelijkheid om de belastingschuld in privé te incasseren ook al is er geen sprake van wanbeleid. Zij heeft daarvoor een eenvoudig middel ter beschikking; de melding van betalingsonmacht. Als geen tijdige melding wordt gedaan, doet het aspect van wanbeleid er niet (veel) meer toe. Het simpele feit dat niet op tijd is gemeld, leidt tot potentiële aansprakelijkheid in privé. Dit druist in tegen elk rechtsvaardigheidsgevoel omdat een ondernemer die ter goede trouw is toch wordt aangesproken in privé. Dit probleem is bekend, maar heeft tot en met heden, niet geleid tot aanpassingen of verzachting van het beleid.

In het eerste deel van dit blog wordt ingegaan op de wijze en het tijdstip van de melding van betalingsonmacht

Melding betalingsonmacht

Om aansprakelijkheid in privé te voorkomen is het cruciaal, dat tijdig aan de ontvanger wordt gemeld dat niet betaald kan worden. Deze melding van betalingsonmacht moet binnen twee weken na het ontstaan van de schuld worden gedaan bij de ontvanger.

De wijze waarop gemeld wordt, is aan regels gebonden. De melding moet allereerst schriftelijk gebeuren. Waarbij gelijk al de vraag kan worden gesteld wat schriftelijk precies inhoud. Aangenomen kan worden dat een e-mail (met ontvangstbevestiging) of een brief (aangetekend verzenden) voldoende is. Het kan ook zonder, maar dan wordt er risico gelopen.

In de praktijk wordt gewerkt met de naheffingsaanslag die volgt als er niet wordt betaald, nadat er aangifte voor de btw of loonbelasting is gedaan. De termijn van twee weken loopt dan vanaf het moment van het opleggen van de aanslag. Melding kan ook worden gedaan op het moment van de aangifte, maar dat kan verkeerd uitpakken (zie hierna).

Er kan niet worden volstaan met een simpel briefje. De brief moet de aanslagen vermelden waarom het gaat, de achtergrond en de oorzaak van de betalingsonmacht. Als aan al deze voorwaarden is voldaan is er nog geen zekerheid dat er sprake is van een juiste en tijdige melding. Er is pas zekerheid op het moment dat de ontvanger een bericht stuurt waarin wordt bevestigd dat er sprake is van tijdige melding van betalingsonmacht. Vanaf dit moment is er de zekerheid dat het voor de ontvanger niet eenvoudig is om via het privévermogen op de ondernemer te verhalen. Met de bevestiging zal de ontvanger een formulier meesturen waarin informatie wordt gevraagd. Het is belangrijk om dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen en op tijd terug te sturen. De ontvanger zal als er geen informatie wordt ontvangen geen uitstel van betaling geven.

Opnieuw melden van betalingsonmacht

Als de ondernemer zich aan de betalingsregeling met de ontvanger kan houden, dan zal de ontvanger na ontvangst van de laatste betaling een bericht sturen aan de ondernemer waarin hij aan geeft dat de schuld is afgelost. Dit bericht kan een vervelend gevolg hebben, omdat bij het opnieuw ontstaan van betalingsonmacht dit opnieuw en op tijd moet worden gemeld. Als dit niet wordt gedaan, is er niet op tijd gemeld met alle gevolgen van dien. Ook als er geen bericht is ontvangen en de schuld is afgelost, moet er worden gemeld. Door het schrijven van een brief is de positie van de ontvanger bij discussies over tijdige melding zeer sterk.

Als de oude schulden nog niet volledig zijn voldaan, dan hoeft er geen nieuwe melding worden gedaan. De ontvanger wordt dan geacht te weten dat er nog steeds sprake is van betalingsonmacht.

Discussies over tijdige melding

Juist in die situaties waarin er financiële problemen zijn, is de kans aanwezig dat niet op tijd gemeld wordt omdat ook andere zaken de aandacht van de ondernemer vragen. De consequenties van het niet melden van betalingsonmacht zijn groot. De ontvanger zal de belasting dan in privé gaan incasseren. De positie van de ondernemer is door het niet melden zwak en de kans dat de ontvanger slaagt in het verhalen op het privévermogen is groot. Er is een beperkte ruimte om op een andere manier aan te tonen dat sprake is geweest van tijdige melding. Het hangt dan toch vaak af van de welwillendheid van de ontvanger hoe hij hiermee om gaat. De meeste ontvangers zullen uitgaan van een tijdige melding als er enigszins kan worden aangetoond dat er een melding is geweest. Als de ontvanger niet mee wil werken, moet dit alsnog in een procedure tegen de belastingdienst worden aangetoond.

Voorbeelden van bewijs van meldingen zijn; gesprekken bij de ontvanger, correspondentie waarin het probleem van betalingsonmacht wordt besproken maar niet expliciet wordt gemeld en telefoongesprekken.

Het staat de ontvanger niet helemaal vrij om deze bewijzen zomaar naast zich neer te leggen. Hij moet hier de nodige aandacht aan besteden. Daarnaast is de ontvanger verplicht om als duidelijk wordt, dat er sprake is van (vermoedelijke) betalingsonmacht, dit aan te geven aan de ondernemer. En toe te lichten hoe de melding moet worden gedaan.

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *